เอสโซ่ (ไทยแลนด์) บริษัท เอสโซ่ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

กลุ่มอุตสาหกรรม: ทรัพยากร
หมวดธุรกิจ: พลังงานและสาธารณูปโภค
วันที่เข้าซื้อขายวันแรก: 06 พ.ค. 2551
ราคาพาร์: 4.9338 บาท
เว็บไซต์: www.esso.co.th
จุดเด่น:

 • เป็นโรงกลั่นปิโตรเลียมขนาดใหญ่เป็นอันดับ 4 ของประเทศ
 • มีกำลังการกลั่น 177,000 บาร์เรล/วัน คิดเป็น 15% ของกำลังผลิตรวมของประเทศ (1,169,000 บาร์เรล/วัน)
 • มีสถานีบริการ 583 แห่ง
 • มีกำลังการผลิตพาราไซรีล 500,000 ตัน/ปี
 • ไม่ต้องจ่ายภาษีเงินได้จนกระทั่งปี 2555 จากยอดขายขาดทุนสะสมทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ 9,240 ล้านบาท

ปัจจัยเสี่ยง:

 • ค่าการกลั่นที่ไม่คุ้มค่าของหน่วยกลั่นน้ำมันขั้นพื้นฐาน
 • ธุรกิจสถานีน้ำมันมีการแข่งขันสูง และ margin ค่อนข้างต่ำ
 • การพึ่งพา Exxon Mobil อย่างมากในการบริหารจัดการ โดยเฉพาะการซื้อวัตถุดิบ
 • ธุรกิจปิโตรเคมีเริ่มเข้าสู่ภาวะขาลง จากกำลังการผลิตใหม่จากตะวันออกกลางเพิ่มขึ้น ทำให้ spread มีแนวโน้มลดลง
 • การแทรกแซงราคาขายจากภาครัฐ

นโยบายเงินปันผล:
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิภายหลังจากการจัดสรรทุนสำรองต่างๆ ทุกประเภท และขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็น กฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อพิจารณาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

Created date: 5-Jul-2008 22:43
Last Updated: 5-Jul-2008 23:09

ความเคลื่อนไหว

 • [2008-07-01] ยิว คี ไว ลาออกจากตำแหน่งกรรมการและผู้จัดการการตลาดขายปลีกของบริษัทฯ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 51
 • [2008-05-29] จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตรา 1.00 บาท/หุ้น (xd เมื่อ 20 มิ.ย. 51)
 • [2008-05-06] เปิดให้ซื้อ-ขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันแีรก
ข้อมูลของ เอสโซ่ (ไทยแลนด์)
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
 • ผลิตภัณฑ์ประกอบด้วย น้ำมันเบนซิน แก๊สโซฮอล์ น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่องบิน น้ำมันเตา และน้ำมันเชื้อเพลิง
 • ธุรกิจค้าปลีก มีสถานีบริการน้ำมันกว่า 580 แห่งทั่วประเทศ
 • ธุรกิจพาณิชยกรรม
  – ขายให้แก่โรงงานอุตสาหกรรม และผู้ค้าส่ง ประกอบด้วย ก๊าซปิโตรเลียมเหลว น้ำมันดีเซล และน้ำมันเตา
  – ขายให้แก่ลูกค้าในอุตสาหกรรมการเดินเรือ ได้แก่น้ำมันเตา
  – ขายให้แก่ลูกค้าในอุตสาหกรรมการบิน ได้แก่ น้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน
 • ธุรกิจการส่งออก ส่งออกน้ำมันเตา และน้ำมันเบนซินเป็นหลัก
ผลิตภัณฑ์หล่อลื่นและผลิตภัณฑ์พิเศษ
 • มีทั้งชนิดน้ำมันแร่ (mineral) และชนิดสังเคราะห์ (Synthetic)
 • จำหน่ายภายใต้ยี่ห้อ โมบิล และ เอสโซ่
ผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์และเคมีภัณฑ์
 • ผลิตสารอะโรเมติกส์ในรูปพาราไซลีนเป็นหลัก ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตกรดเทเรพธาลิกบริสุทธิ์ (PTA) ซึ่งนำไปเป็นวัตถุดิบสำหรับการผลิตแผ่นฟิล์ม โพลิเอสเตอร์ บรรจุภัณฑ์เรซิน และเส้นใยสังเคราะห์ต่างๆ
 • สามารถผลิตสารเบนซีนเข้มข้น ซึ่งส่วนใหญ่จะถูกนำไปใช้ในโรงกลั่นเพื่อผลิตเป็นพาราไซลีนอีกครั้งหนึ่ง
 • กำลังการผลิตพาราไซลีนปีละ 500,000 ตัน
 • สารทำละลาย
  – มีกำลังการผลิตปีละ 50,000 ตัน โดยมีผลิตภัณฑ์หลักดังต่อไปนี้
  – สารทำละลายไฮโดรคาร์บอน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เฮกเซน (Hexane) ซึ่งใช้ในการผลิตน้ำมันพืช สำหรับบริโภคได้และใช้เป็นสารนำพา (carrier) ในการผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี
  – ตัวทำละลายยาง (rubber solvent) ซึ่งนำไปใช้เป็นกาว (adhesive) ซึ่งเป็นส่วนประกอบในการผลิตยางรถยนต์
  – White spirit ใช้ในอุตสาหกรรมเคลือบสีและพ่นสี
  – Exxsol D80 ซึ่งมีอยู่ในเคมีภัณฑ์ที่ใช้ในครัวเรือน และอุตสาหกรรม รวมทั้งงานโลหะต่างๆ
 • สารพลาสติกไซเซอร์ (Plasticizers)
  – ผลิตและจำหน่ายสาร Phthalate ester plasticizer ซึ่งใช้เป็นสารเติมแต่ง (additives) เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นของโพลิไวนิลคลอไรด์
  – จำหน่ายสารพลาสติกไซเซอร์ โดยใช้ชื่อการค้าเจย์เฟล็กซ์ (Jayflex)
  – นำเข้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติกไซเซอร์

ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมของ เอสโซ่
(ที่มา – บทวิเคราะห์หลักทรัพย์ของ กิมเอง)

ข้อมูลอ้างอิง

468 ad

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *