ThaiOil บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม: ทรัพยากร
หมวดธุรกิจ: พลังงานและสาธารณูปโภค
วันที่เข้าซื้อขายวันแรก: 26 ต.ค. 2547
ราคาพาร์: 10.00 บาท
เว็บไซต์: www.thaioil.co.th
จุดเด่น:

 • เป็นโรงกลั่นแบบครบวงจร ที่มีกำลังผลิตสูงสุดของประเทศ
 • มีธุรกิจที่หลากหลายทั้งการกลั่น ปิโตรเคมี ขนส่ง ผลิตไฟฟ้า
 • มีการกระจายความเสี่ยงไปสู่ธุรกิจต่อเนื่องปิโตรเคมีขั้นต้น (สาย Aromatics)
 • มีกระแสเงินสดจากการดำเนินงานที่แข็งแกร่งราว 20,000 ล้านบาท/ปี ซึ่งจากกระแสเงินสดจำนวนมากนี้ แสดงถึงศักยภาพในการขยายการลงทุนได้อีกมากในอนาคต

ปัจจัยเสี่ยง:

 • การจัดหาน้ำมันดิบอาจไม่เพียงพอต่อกระบวนการผลิต
 • ความผันผวนของราคาวัตถุดิบ
 • ราคาผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป มีผลกระทบต่อกำไรขั้นต้น
 • แนวโน้มธุรกิจโรงกลั่นและอะโรเมติกส์ จะเข้าสู่ช่วงขาลงเต็มปีในปี 52 ซึ่งเป็นผลจากกำลังผลิตใหม่ที่เพิ่มขึ้นมากในช่วงปลายปีนี้และปี 52 (โรงกลั่น Reliance ของอินเดีย)
 • นโยบายภาครัฐฯยังกดดันกลุ่มโรงกลั่น

นโยบายเงินปันผล:
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมภายหลังจากการหักทุนสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯและตามกฎหมาย ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดของบริษัทฯ (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

Created date: 5-Jul-2008 17:04
Last Updated: 5-Jul-2008 21:50


ความเคลื่อนไหว

 • [2008-05-30] อนุมัติการให้ส่วนลดราคาจำหน่ายน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและกลุ่มผู้ใช้น้ำมันที่ได้รับผลกระทบสูง ตั้งแต่ 1 มิ.ย. – 30 พ.ย. 51 ภายในวงเงินไม่เกิน 920 ล้านบาท
 • [2008-03-30] บริษัท ไทยพาราไซลีน จำกัด (TPX) ที่ TOP ถือหุ้น 100% ซ่อมเครื่องหน่วยผลิตสารพาราไซลีน รวมทั้งดำเนินโครงการก่อสร้าง เพื่อขยายกำลังการผลิตแล้วเสร็จ
 • [2008-02-26] พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลประกอบการปี 2550 ในอัตราหุ้นละ 4.50 บาท

ข้อมูลของ ไทยออยล์
ธุรกิจการกลั่น (Refinery)
 • เป็นโรงกลั่นประเภท Complex Refinery
 • มีกำลังการกลั่นสูงสุดถึง 220,000 บาร์เรลต่อวัน (ประมาณ 12,000 ล้านลิตรต่อปี) คิดเป็น 21% ของกำลังการกลั่นรวมภายในประเทศ
 • โรงกลั่นไทยออยล์ประกอบด้วยหน่วยกลั่นหลักๆ 4 ประเภท
  หอกลั่นน้ำมันดิบ (Crude Distillation Units) ทำหน้าที่กลั่นน้ำมันดิบ เป็นน้ำมันสำเร็จรูปชนิดต่างๆ โดยแยกประเภทตามอุณหภูมิที่ต่างกัน

  หน่วยกลั่นน้ำมันสำเร็จรูปหนักเป็นน้ำมันสำเร็จรูปเบา (Conversion Units) เปลี่ยนโครงสร้าง น้ำมันเตาที่มีคุณภาพต่ำ ให้เป็นน้ำมันเบาซึ่งมีมูลค่าการตลาดสูง เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล

  หน่วยเพิ่มคุณภาพน้ำมัน (Reforming Units) เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีค่าออกเทน และคุณภาพที่เหมาะสม สำหรับการนำไปใช้ เพื่อผสมน้ำมันเบนซิน ให้ได้มาตรฐานตามข้อกำหนด

  หน่วยปรับปรุงคุณภาพน้ำมัน (Treatmemt) เป็นกระบวนการปรับปรุงคุณภาพ ของน้ำมันเบา เพื่อกำจัดสารปนเปื้อนต่างๆ ออกจากน้ำมัน

 • รับน้ำมันดิบตะวันออกกลาง 75% เอเชียตะวันออก 5% และจากแหล่งในประเทศ (น้ำมันดิบเพชร, น้ำมันดิบปัตตานี และคอนเดนเสทจากอ่าวไทย) รวม 20%
 • น้ำมันชนิดเบา (Light-Distillate) 33% ได้แก่ ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG), Mixed Xylenes, น้ำมันเบนซินไร้สารตะกั่ว (ULG) ออกเทน 91, 95
 • น้ำมันชนิดกลาง (Middle Distillate) 56% ได้แก่ น้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องบิน (Jet), น้ำมันก๊าด (Kerosene), น้ำมันดีเซล
 • น้ำมันชนิดหนัก (Heavy Oil) 11% ได้แก่ น้ำมันเตา, ยางมะตอย และกำมะถันเหลว
ธุรกิจปิโตรเคมี (Petrochemical)
 • ไทยพาราไซลีน (TPX) เป็นธุรกิจปิโตรเคมีขั้นต้น
 • ผลิตสารพาราไซลีน 407,000 ตันต่อปี
ธุรกิจนํ้ามันหล่อลื่นพื้นฐาน (Lubebase)
 • ไทยลู้บเบส (TLB)
 • มีกำลังการผลิตน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานขนาด 270,000 ตันต่อปี
 • ยางมะตอย 400,000 ตันต่อปี
 • ผลิตผลพลอยได้อื่นๆ 270,000 ตันต่อปี
ธุรกิจขนส่ง (Transportation)
 • ไทยออยล์มารีน (TM)
 • เป็นธุรกิจเดินเรือขนส่งผลิตภัณฑ์น้ำมันและผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีทั้งภายในและต่างประเทศ
 • เป็นเจ้าของเรือบรรทุกน้ำมันและปิโตรเคมีขนาดใหญ่ จำนวน 7 ลำ ขนาดบรรทุกรวม 43,340 ตันบรรทุก (Dead weight Ton)
 • ท่อส่งปิโตรเลียมไทย (THAPPLINE)
 • เป็นการขนส่งน้ำมันทางท่อ
 • โดยขนส่งน้ำมันเบนซินไร้สารตะกั่ว, น้ำมันเบนซินธรรมดาไร้สารตะกั่ว, น้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องบิน และน้ำมันดีเซล
 • มีหุ้นส่วน ปตท. เอสโซ่ เชลล์ คาลเท็กซ์ ไทยออยล์ คูเวตปิโตรเลี่ยม บรรษัทเงินทุนฯ บีพี ทีซีพีแอล
ธุรกิจการผลิตไฟฟ้า (Power)
 • ไทยออยล์เพาเวอร์ (TP)
 • โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมแบบโคเจนเนอเรชั่นโดยใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง (Combined-Cycle Co-generation Power Plant)
 • มีกำลังการผลิตพลังงานไฟฟ้าขนาด 118 เมกะวัตต์ และไอน้ำ 168 ตันต่อชั่วโมง
 • จำหน่ายไฟฟ้าให้แก่ กฟผ. จำนวน 41 เมกะวัตต์ ด้วยสัญญาซื้อขายเป็นเวลา 25 ปี โดยไฟฟ้าส่วนที่เหลือและไอน้ำที่ผลิตได้จำหน่ายให้แก่ บมจ. ไทยลู้บเบส และ บมจ. ไทยออยล์
 • ผลิตไฟฟ้าอิสระ (ประเทศไทย)
 • โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ เป็นเชื้อเพลิงในการผลิต เป็นธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้าตามโครงการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระรายใหญ่ (Independent power Producer: IPP) ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
 • มีกำลังการผลิตกระแสไฟฟ้าขนาด 700 เมกะวัตต์
 • จำหน่ายกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้ทั้งหมด ให้แก่ กฟผ. ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า ซึ่งมีระยะเวลา 25 ปี โดยจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้า สู่ระบบไฟฟ้า กฟผ. ผ่านสายส่งไฟฟ้าแรงสูงขนาด 230 กิโลโวลท์ ไปยังสถานีไฟฟ้าแรงสูงอ่าวไผ่ของ กฟผ. อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี


(ที่มา – www.thaioil.co.th)

(ที่มา – www.thaioil.co.th)

(ที่มา – www.thaioil.co.th)

ข้อมูลอ้างอิง

468 ad

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *