บลจ.กองทุนรวม ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) ING เปิดขายกองทุนเปิด ไอเอ็นจี ไทย อินเตอร์เนชั่นแนล อินคัม 3M3 เปิดเสนอขายครั้งแรกและครั้งเดียว ๑๑ – ๑๘ ส.ค. ๕๑

  • นโยบายการลงทุน เป็นกองทุนรวมผสมแบบไม่ลงทุนในตราสารทุน โดยกองทุนจะลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และ/หรือตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) หรือ Credit Linked Note ที่ออกรับรอง รับอาวัล หรือค้ำประกันการจ่ายเงินโดย ภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และ/หรือสถาบันการเงินในต่างประเทศ

    โดยตราสารดังกล่าว ได้รับอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารจากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) ในสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ตราสารส่วนใหญ่ที่กองทุนลงทุนจะมีอายุคงเหลือประมาณ 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่ลงทุน

  • ผลตอบแทน ไม่น้อยกว่า ๓.๘๖% ต่อปี *มีเงื่อนไขของการจ่ายผลตอบแทน ต้องอ่านเงื่อนไขดีๆ
  • อายุโครงการ ๓ เดือน ไปหมดอายุ ๒๕ พ.ย. ๕๑
  • การป้องกันความเสี่ยง เนื่องจากเป็นการลงทุนในต่างประเทศ จึงมีการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ๑๐๐%
  • หมายเหตุ กองทุนนี้เอาเงินไปลงทุนตราสารต่างประเทศ (Emirates Bank, Bank of Scotland, ABN, Korean Development Bank, Export Import Bank of Korea, Industrial Bank of Korea และ Kookmin Bank)
  • ข้อมูลเพิ่มเติม โทร: ๐-๒๖๘๘-๗๗๗๗ กด ๒ หรือดูได้ที่ II3M3

* ความเสี่ยงเป็นของผู้ซื้อเสมอ ต้องอ่านข้อมูลให้ดีๆ

468 ad

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *