อันนี้บันทึกไว้เป็นแหล่งความรู้ของ ลูกปัญญ์

OpenCourseWare เป็นแหล่งความรู้แบบ Open Source ของ Massachusetts Institute of Technology (MIT) โดยมหาวิทยาลัยจะนำหลักสูตรที่สอน มาเผยแพร่ทางอินเตอร์เน็ต เพื่อให้คนทั้งโลกสามารถเข้าถึงแหล่งความรู้ได้ง่ายขึ้น

ซึ่งแนวคิดแบบนี้ เป็นแนวคิดของโลกหลังสังคมฐานความรู้ (Post Knowledge Society) ที่มองถึงการนำ ความรู้ และคุณธรรม มาเป็นตัวขับเคลื่อนสังคม มองข้ามการแข่งขันทางธุรกิจ ไปสู่การร่วมสร้างสรรค์ทางสังคม
(บางส่วนอ้างอิงจากหนังสือ โลกพลิกโฉม ความมั่งคั่งในนิยามใหม่ ของ สุวิทย์ เมษินทรีย์)

หลักสูตรที่เขานำมาเผยแพร่ค่อนข้างหลากหลาย อาทิ สถาปัตย์ฯ, เคมี, จิตวิทยา, สิ่งแวดล้อม, เศรษฐศาสตร์, วิทยาการคอมพิวเตอร์, ศิลปการดนตรี, นิวเคลียร์ และอีกมากมาย รวมถึงหลักสูตรบริหารของ Sloan School of Management อันลือชื่อ

ลองแวะเวียนไปเปิดสมองได้ที่: MIT – OpenCourseWare

ส่วนที่ MIT – OpenCourseWare โดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่นี่จะเป็นบางส่วนของ MIT – OpenCourseWare โดย จุฬาฯ ได้นำมาปรับหลักสูตรเป็นภาษาไทย ขณะนี้ยังเน้นไปที่ วิศวะ และคอมพิวเตอร์ เป็นหลัก

468 ad

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *