บลจ. อยุธยา บลจ. อยุธยา (AYS) เปิดโอกาสให้เงินออมเพิ่มค่ามากขึ้น ด้วยการลงทุนในตราสารหนี้คุณภาพดีกับ กองทุนเปิดอยุธยาเอ็นแฮนท์ไทยโน้ทพลัส 6M1

ผลตอบแทน ไม่น้อยกว่า ๓.๖๐% ต่อปี * มีเงื่อนไขของการจ่ายผลตอบแทน ต้องอ่านเงื่อนไขดีๆ

ตราสารที่คาดว่าจะลงทุน:
   – หุ้นกู้ระยะสั้น / ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (SCBT, AA+ / FITCH)
   – หุ้นกู้ระยะสั้น / ธนาคารกสิกรไทย (KBANK, AA / FITCH)
   – ตั๋วแลกเงิน / ธนาคารธนชาต (TBANK, A / FITCH)
   – ตั๋วแลกเงิน / ธนาคารทิสโก้ (TISCO, A / FITCH)
   – ตั๋วแลกเงิน / บริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ (TSFC, A / TRIS)

อายุกองทุน ๖ เดือน

ระยะเวลาเปิดขาย ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๕ ส.ค. ๕๑

ข้อมูลเพิ่มเติม ดูได้ที่เว็บไซต์ กองทุนเปิดอยุธยาเอ็นแฮนท์ไทยโน้ทพลัส 6M1

* ความเสี่ยงเป็นของผู้ซื้อเสมอ ต้องอ่านข้อมูลให้ดีๆ

468 ad

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *