นายจิม โมฮั้น แองโชนี กรรมการ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (ESSO) เปิดเผยว่า

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2551 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตรา 0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์) ต่อหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในวันที่ 15 กันยายน 2551 เวลา 12.00 นาฬิกา

โดยกำหนดการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจะมีขึ้นภายในวันที่ 26 กันยายน 2551

468 ad

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *