ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม ผลประกอบการของ UVAN ออกมาดีตามที่คาดการณ์ไว้ แถมบอร์ดผู้บริหาร ปันผลได้อย่างสมน้ำ สมเนื้อทีเดียว

หลังจากนี้ต้องดูครึ่งปีหลังกันต่อว่า หน้าฝนนี้ จะส่งผลกับปาล์มสดอย่างไรบ้าง รวมถึงราคาของปาล์มจะไปในทิศทางไหน

ในขณะที่ราคาน้ำมันเริ่มลดลง จะทำให้กระแสของพลังงานทางเลือกลดลงหรือไม่

บมจ.ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม ได้แจ้งรายละเอียดผลประกอบการไตรมาศที่ 2 ของปี 2551

การจ่ายเงินปันผล

 • ประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล งวดครึ่งปีแรกของปี 2551 หุ้นละ 5 บาท จำนวน 94,000,000 หุ้น
 • ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าว ในวันพุธที่ 27 สิงหาคม 2551 เวลา 12.00 น.
 • จ่ายเงินปันผลภายในวันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2551
 • เงินปันผลที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย เนื่องจากเป็นเงินปันผลที่ได้รับจากกิจกรรมที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนทั้งหมด

เมล็ดพันธุ์ปาล์ม

ผลผลิต

 • ผลปาล์มสดจากสวนบริษัทฯ สูงกว่าครึ่งปีแรกของปีที่แล้ว 65.9% ปริมาณผลผลิตที่เพิ่มขึ้น เป็นผลมาจากสภาวะอากาศที่ดีในช่วงสองปีก่อนหน้านี้และผลผลิตที่สูงมากจากพันธุ์ปาล์มลูกผสมรุ่นใหม่จากพื้นที่ปลูก ทดแทนในสวนของบริษัท
 • ปริมาณผลปาล์มสดที่รับซื้อจากบุคคลภายนอก สูงกว่าช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว 44.1% ปาล์มน้ำมัน ให้ผลผลิตสูงในพื้นที่รับซื้อของบริษัทรวมทั้งพื้นที่ปลูกใหม่เริ่มให้ผลผลิตเป็นครั้งแรก
 • ปริมาณผลปาล์มสดที่ส่งเข้าทำการผลิตโดยรวมสูงกว่าครึ่งปีที่แล้ว 47.3% อย่างไรก็ตามปริมาณการ ผลิตน้ำมันปาล์มดิบสูงกว่าปีที่แล้วเพียง 43.1% อันเป็นผลมาจากอัตราการสกัดน้ำมันที่ต่ำกว่าช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว จากผลปาล์มสดรับซื้อที่มีปริมาณสูง

กล้าปาล์ม

การขาย

 • ราคาขายเฉลี่ยน้ำมันปาล์มดิบสูงกว่าครึ่งปีแรกของปีที่แล้ว 65.3% รวมทั้งราคาขายเฉลี่ยน้ำมันเมล็ดในปาล์มสูงกว่า 80.7% ราคาที่เพิ่มสูงขึ้นดังกล่าวเป็นการสะท้อนถึงราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นทั่วโลก รวมทั้งความต้องการที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในประเทศ ทั้งอุตสาหกรรมน้ำมันพืชและเชื้อเพลิงชีวภาพ
 • ยอดขายจากธุรกิจเมล็ดพันธุ์ปาล์มของบริษัทเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของที่แล้ว 64.3% ซึ่งเมล็ดพันธุ์ลูกผสมของบริษัทเป็นที่ต้องการอย่างมากในตลาดต่างประเทศ นอกจากนี้ โรงไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพสองแห่งของบริษัท ได้รับใบอนุญาตเป็นที่เรียบร้อยแล้วในไตรมาสที่ 2 และเริ่มจำหน่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้แล้ว
 • รายได้จากการขายในครึ่งปีแรกของปี 2551 เพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 3.718 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้วถึง 109.6%

โรงงาน

กำไรสุทธิ

 • ผลกำไรสุทธิหลังหักภาษีในไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2551 ได้รับ 573.8 ล้านบาท สูงขึ้น 387.1% จาก 117.8 ล้านบาท (YoY) กำไรสุทธิต่อหุ้นเพิ่มขึ้นจาก 1.25 บาท เป็น 6.10 บาท
 • ครึ่งปีแรกของปี 2551 ผลกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีได้รับ 860.2 ล้านบาท สูงกว่าครึ่งปีแรกของปีที่แล้ว 292.0% ซึ่งได้รับ 219.4 ล้านบาท กำไรสุทธิต่อหุ้นเพิ่มขึ้นจาก 2.33 บาท เป็น 9.15 บาท

Export Facilities

ภาพประกอบนำมาจากเว็บไซต์ www.univanich.com

468 ad

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *