บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) มีผลกำไรสุทธิ 522.50 ล้านบาทสำหรับงวดไตรมาสที่ 3 ของปี 2551 และมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล งวดเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายนของปี 2551 หุ้นละ 2.50 บาท

* ครึ่งปีแรกปันผล ๕ บาท รวมกับปันผลไตรมาศ ๓ อีก ๒.๕๐ บาท รวม ๓ ไตรมาศก็ ๗.๕๐ บาทแล้ว ลุ้นสิ้นปีอีกรอบ ถึงแม้ราคาน้ำมันปาล์มจะอยู่ในช่วงขาลงก็ตาม

14 พฤศจิกายน 2551

เรื่อง ประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2551 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2551 ดังนี้

บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิ 522.50 ล้านบาทสำหรับงวดไตรมาสที่ 3 ของปี 2551 และมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลงวดเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายนของปี 2551 หุ้นละ 2.50 บาท จำนวน 94,000,000 หุ้น

กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าว ในวันศุกร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2551 และเสนอจ่ายเงินปันผลภายในวันศุกร์ที่ 12 ธันวาคม 2551

บริษัทฯ ขอเรียนชี้แจงว่า เงินปันผลระหว่างกาลข้างต้น เป็นเงินปันผลที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย เนื่องจากเป็นเงินปันผลที่ได้รับจากกิจกรรมที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนทั้งหมด

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

โดย นายจอห์น เคลนดอน
กรรมการผู้จัดการ

468 ad

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *