คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ประกาศวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในวันที่ 3 กรกฎาคม 2554 เวลา 08:00 – 15:00 น. และหลังจากที่ กกต. เปิดรับสมัครไปเรียบร้อยแล้ว มีผลสรุปดังนี้
1. ส.ส.บัญชีรายชื่อ เปิดรับสมัครระหว่าง 19-23 พ.ค. 2554 มีผู้สมัคร 1,410 คน รวม 40 พรรค
2. ส.ส.แบ่งเขต เปิดรับสมัครระหว่าง 23-28 พฤษภาคม 2554 มีพรรคการเมือง ส่งผู้สมัครจำนวนทั้งสิ้น 2,422 คน จาก 34 พรรค

และหลังจากนี้ เป็นการหาเสียงของเหล่านักการเมืองที่อาสาคนไทยเข้าไปบริหารราชการ บริหารเงินภาษีอากร ซึ่งน่าติดตามเป็นอย่างยิ่ง ต้องลองดูบทบาทของคนการเมืองเหล่านี้

กกต. แนะนำวิธีการและขั้นตอนการลงคะแนน
เตรียมตัวก่อนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส.
1. ศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับประวัติผลงานคุณงามความดีของผู้สมัครและ พรรคการเมือง
2. เตรียมตัวให้พร้อม โดยตรวจสอบว่ามีชื่อเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งของเขต เลือกตั้งไหน ต้องไปใช้สิทธิ ณ ที่เลือกตั้งใด หากลงทะเบียนเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดไว้ต้องไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัดของจังหวัดที่ตนลงทะเบียน ในวันที่ 26 มิถุนายน 2554 เท่านั้น (ผู้นี้ไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส. ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2554 ได้)
3. เตรียมบัตรประจำตัวประชาชนเอาไว้ให้พร้อม
4. ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อและแบบแบ่งเขตที่หน่วยเลือกตั้ง ที่ท่านมีชื่ออยู่ ตั้งแต่เวลา 08.00-15.00 น. ในวันเลือกตั้ง (3 กรกฏาคม 2554)

หลักฐานใช้ในการลงคะแนนเลือกตั้ง
1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวประชาชนที่หมดอายุก็ใช้ได้
2. บัตรหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย และมีหมายเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักของผู้ถือบัตร เช่น บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ใบขับขี่ หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)

ก่อนตัดสินใจกากบาท x ลงคะแนน จะพิจารณาอย่างไร?
ส.ส.แบบแบ่งเขต เลือกคนที่รัก คนเดียวในดวงใจ ควรมีลักษณะ เช่น
เป็นคนดี มีความสามารถ มีประวัติส่วนตัว และผลงานที่ผ่านมาดีเป็นที่ยอมรับ กล้าต่อสู้เพื่อความถูกต้องชอบธรรม
มีคุณธรรม และความเสียสละไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนมากกว่าส่วนรวม ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่น
มีความรู้ความสามารถ คือรู้ปัญหา รู้หน้าที่ และมีแนวคิด หรือข้อเสนอในการแก้ปัญหาอย่างชัดเจน มีความเป็นไปได้
มีวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย คือ มีเหตุผล ไม่ถือความคิดของตนเป็นใหญ่ เคารพมติเสียงส่วนใหญ่ รับฟังความเห็นของเสียงส่วนน้อย
มีการหาเสียงหรือแนะนำตัวอย่างสร้างสรรค์โดยไม่ฝ่าฝืนหรือหลีกเลี่ยง กฎกติกาการเลือกตั้ง

ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ เลือกพรรคที่ชอบ พรรคเดียวที่เราวางใจ” พรรคการเมืองที่ดี ควรมีลักษณะ เช่น
1. มีนโยบายเพื่อประโยชน์ส่วนร่วมของประชาชน และมีแนวทางปฏิบัติให้ เป็นจริงได้
2. ระบบบริหารของพรรคยึดหลักการประชาธิปไตย
3. มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
4. ดำเนินกิจกรรมทางการเมืองอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้
5. เป็นพรรคที่รวมคนทุกกลุ่มในสังคมเป็นสมาชิกไม่ใช่ยึดติดเพียงกลุ่มใด กลุ่มหนึ่ง

468 ad

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *