การใช้งาน Path Alias ของ Yii Framework ที่ติดมากับ Framework สามารถเรียกใช้งานได้เลย จะมีประมาณนี้

 • system: อ้างถึง Yii framework folder ที่ใช้งาน โดยปกติจะกำหนด system folder ไว้ที่ index.php
 • zii: อ้างถึง Zii library folder ซึ่งเป็น 3rd party extension ที่ติดมากับ Yii อยู่แล้ว (อยู่ใน folder /framework/zii)
  {code type=codetype}$this->widget(‘zii.widgets.grid.CGridView’, array(
  ‘dataProvider’=>$dataProvider,
  ));{/code}
 • application: อ้างถึง application’s base folder โดยปกติจะกำหนด folder ไว้ที่ index.php
 • webroot: อ้างถึง folder หลักของเว็บ
 • ext: อ้างถึง third-party extensions folder​ เช่น /protected/extensions
 • 468 ad

  Comments are closed.