โครงการบริหารจัดการน้ำ 3.5 แสนล้านบาท ที่รัฐบาลของ ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ได้ผลักดันโปรเจ็กต์นี้เป็นผลสำเร็จ ท่ามกลางคำวิพากย์ วิจารณ์อย่างมาก โดยเฉพาะเรื่องของ

 • การใช้เงินงบประมาณมากเกินความจำเป็น
 • การคอรัปชั่นในรูปแบบต่างๆ
 • Project Plan ที่มีรายละเอียดน้อยมาก (โมดูลละ 16 หน้ากระดาษ)
 • วิธีการที่ใช้ดำเนินโครงการแบบ การศึกษาไปทำไป (Design – Build)
 • ไม่มีการศึกษาโครงการ ก่อนเริ่ม เช่น ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
 • ทำไมแผนโครงการของไจก้าและหน่วยราชการ ที่เสนองบฯ 1.9 แสนล้าน ถึงไม่ถูกเลือกใช้ ในขณะที่แผนของรัฐบาลยังไม่มีรายละเอียด

 • โครงการบริหารจัดการน้ำ 3.5 แสนล้านบาท ถูกแบ่งเป็น 11 Module แต่ได้มีการรวม Module A6 และ B4 ไว้ด้วยกันในขั้นตอนเปิดประมูล
  Module A1: การสร้างอ่างเก็บน้ำอย่างเหมาะสมและยั่งยืนในพื้นที่ลุ่มน้ำปิง ยม น่าน สะแกกรัง และป่าสัก ให้ได้ความจุเก็บกัก 1.3 ล้าน ลบ.ม. โดยใช้งบประมาณไม่เกิน 5 หมื่นล้านบาท ก่อสร้างแล้วเสร็จภายในระยะเวลา 5 ปี

  Module A2: การจัดทำผังการใช้ที่ดิน/การใช้ประโยชน์ที่ดิน ในพื้นที่ลุ่มน้ำ รวมทั้งการจัดทำพื้นที่ปิดล้อมพื้นที่ชุมชนและเศรษฐกิจหลัก สำหรับพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา งบประมาณไม่เกิน 2.6 หมื่นล้านบาท ก่อสร้างแล้วเสร็จภายในระยะเวลา 5 ปี

  Module A3: การปรับปรุงพื้นที่เกษตรชลประทานในพื้นที่โครงการชลประทานเหนือจ.นครสวรรค์ เพื่อเก็บกักน้ำหลากชั่วคราว โดยใช้งบประมาณไม่เกิน 1 หมื่นล้านบาท ก่อสร้างแล้วเสร็จภายในระยะเวลา 5 ปี

  Module A4: การปรับปรุงสภาพลำน้ำสายหลักและการป้องกันการกัดเซาะตลิ่งริมแม่น้ำ ในพื้นที่แม่น้ำยม น่าน เจ้าพระยา โดยใช้งบประมาณไม่เกิน 1.7 หมื่นล้านบาท ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 5 ปี

  Module A5: การจัดทำทางผันน้ำ (Flood diversion channel) ขนาดประมาณ 1500 ลบ.ม./วินาที รวมทั้งการก่อสร้างถนนเพื่อรองรับการคมนาคม โดยใช้งบประมาณไม่เกิน 1.53 แสนล้านบาท โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 5 ปี

  Module A6 และ B4: ระบบคลังข้อมูลเพื่อการพยากรณ์และเตือนภัย รวมทั้งการบริหารจัดการน้ำ โดยใช้งบประมาณไม่เกิน 4 พันล้านบาท ระยะเวลาดำเนินการทั้งสิ้น 5 ปี

  Module B1: การสร้างอ่างเก็บน้ำอย่างเหมาะสมและยั่งยืน ในพื้นที่ลุ่มน้ำ 17 ลุ่มน้ำ โดยใช้งบประมาณไม่เกิน 1.2 หมื่นล้านบาท ก่อสร้างแล้วเสร็จภายในระยะเวลา 5 ปี

  Module B2: การจัดทำผังการใช้ที่ดิน/การใช้ประโยชน์ที่ดิน ในพื้นที่ลุ่มน้ำ รวมทั้งการจัดทำพื้นที่ปิดล้อมพื้นที่ชุมชนและเศรษฐกิจหลักในพื้นที่ลุ่มน้ำ 17 ลุ่มน้ำ งบประมาณไม่เกิน 1.4 หมื่นล้านบาท ก่อสร้างแล้วเสร็จภายในระยะเวลา 5 ปี

  Module B3: การปรับปรุงสภาพลำน้ำสายหลักและการป้องกันการกัดเซาะตลิ่งริมแม่น้ำ ในพื้นที่ลุ่มน้ำ 17 ลุ่มน้ำ งบประมาณไม่เกิน 5 พันล้านบาท ดำเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลา 5 ปี

  Reference
  เอกสาร TOR ของโครงการ

  ร่วมเฝ้าติดตาม, วิพากย์โครงการ
  Facebook – จับตา-โครงการจัดการน้ำ
  Facebook – ThaiFlood

  ข้อมูลโครงการ
  • คณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย (กบอ.) – www.waterforthai.go.th ซึ่งมี ปลอดประสพ สุรัสวดี รองนายกรัฐมนตรี และประธานคณะกรรมการ เป็นหน่วยงานที่ผู้ดูแล ควบคุมโครงการ

  โครงสร้างคณะกรรมการ สบอช.

  468 ad

  Comments are closed.