content top

UVAN ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๓ และ ๙ เดือนแรกของ ‘๕๑

* ข้อมูลที่ UVAN นำเสนอตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ผลกำไรสุทธิหลังหักภาษีในไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2551 ได้รับ 522.5 ล้านบาท สูงขึ้นร้อยละ 339.4 จาก 118.9 ล้านบาท ซึ่งได้รับในช่วงเวลาเดียวกันปีก่อน กำไรสุทธิต่อหุ้นเพิ่มขึ้นจาก 1.27 บาท เป็น 5.56 บาท

สำหรับเก้าเดือนแรกของปี 2551 ผลกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีได้รับ 1,382.6 ล้านบาท สูงกว่าช่วงเดียวกันของปีที่แล้วร้อยละ 308.7 ซึ่งได้รับ 338.4 ล้านบาท กำไรสุทธิต่อหุ้นเพิ่มขึ้นจาก 3.60 บาท เป็น 14.71 บาท

ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อผลประกอบการข้างต้น ได้แก่
 1. ผลผลิตปาล์มสดที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญจากสวนของบริษัทฯ
 2. การใช้กำลังการผลิตในระดับสูงเนื่องจากปริมาณรับซื้อผลปาล์มสดที่มากขึ้น
 3. ราคาน้ำมันปาล์มที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทั้งตลาดภายในและต่างประเทศ
 4. ความต้องการเมล็ดพันธุ์ปาล์มลูกผสมของยูนิวานิชที่เพิ่มขึ้นในตลาดต่างประเทศ และรายได้จากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้า

Read More

ESSO ปันผลระหว่างกาลหุ้นละ 0.50 บ.

นายจิม โมฮั้น แองโชนี กรรมการ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (ESSO) เปิดเผยว่า

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2551 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตรา 0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์) ต่อหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในวันที่ 15 กันยายน 2551 เวลา 12.00 นาฬิกา

โดยกำหนดการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจะมีขึ้นภายในวันที่ 26 กันยายน 2551

Read More

UVAN ปันผล 5 บาท/หุ้น

ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม ผลประกอบการของ UVAN ออกมาดีตามที่คาดการณ์ไว้ แถมบอร์ดผู้บริหาร ปันผลได้อย่างสมน้ำ สมเนื้อทีเดียว

หลังจากนี้ต้องดูครึ่งปีหลังกันต่อว่า หน้าฝนนี้ จะส่งผลกับปาล์มสดอย่างไรบ้าง รวมถึงราคาของปาล์มจะไปในทิศทางไหน

ในขณะที่ราคาน้ำมันเริ่มลดลง จะทำให้กระแสของพลังงานทางเลือกลดลงหรือไม่

บมจ.ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม ได้แจ้งรายละเอียดผลประกอบการไตรมาศที่ 2 ของปี 2551

การจ่ายเงินปันผล

 • ประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล งวดครึ่งปีแรกของปี 2551 หุ้นละ 5 บาท จำนวน 94,000,000 หุ้น
 • ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าว ในวันพุธที่ 27 สิงหาคม 2551 เวลา 12.00 น.
 • จ่ายเงินปันผลภายในวันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2551
 • เงินปันผลที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย เนื่องจากเป็นเงินปันผลที่ได้รับจากกิจกรรมที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนทั้งหมด

เมล็ดพันธุ์ปาล์ม

ผลผลิต

 • ผลปาล์มสดจากสวนบริษัทฯ สูงกว่าครึ่งปีแรกของปีที่แล้ว 65.9% ปริมาณผลผลิตที่เพิ่มขึ้น เป็นผลมาจากสภาวะอากาศที่ดีในช่วงสองปีก่อนหน้านี้และผลผลิตที่สูงมากจากพันธุ์ปาล์มลูกผสมรุ่นใหม่จากพื้นที่ปลูก ทดแทนในสวนของบริษัท
 • ปริมาณผลปาล์มสดที่รับซื้อจากบุคคลภายนอก สูงกว่าช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว 44.1% ปาล์มน้ำมัน ให้ผลผลิตสูงในพื้นที่รับซื้อของบริษัทรวมทั้งพื้นที่ปลูกใหม่เริ่มให้ผลผลิตเป็นครั้งแรก
 • ปริมาณผลปาล์มสดที่ส่งเข้าทำการผลิตโดยรวมสูงกว่าครึ่งปีที่แล้ว 47.3% อย่างไรก็ตามปริมาณการ ผลิตน้ำมันปาล์มดิบสูงกว่าปีที่แล้วเพียง 43.1% อันเป็นผลมาจากอัตราการสกัดน้ำมันที่ต่ำกว่าช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว จากผลปาล์มสดรับซื้อที่มีปริมาณสูง

กล้าปาล์ม

การขาย

 • ราคาขายเฉลี่ยน้ำมันปาล์มดิบสูงกว่าครึ่งปีแรกของปีที่แล้ว 65.3% รวมทั้งราคาขายเฉลี่ยน้ำมันเมล็ดในปาล์มสูงกว่า 80.7% ราคาที่เพิ่มสูงขึ้นดังกล่าวเป็นการสะท้อนถึงราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นทั่วโลก รวมทั้งความต้องการที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในประเทศ ทั้งอุตสาหกรรมน้ำมันพืชและเชื้อเพลิงชีวภาพ
 • ยอดขายจากธุรกิจเมล็ดพันธุ์ปาล์มของบริษัทเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของที่แล้ว 64.3% ซึ่งเมล็ดพันธุ์ลูกผสมของบริษัทเป็นที่ต้องการอย่างมากในตลาดต่างประเทศ นอกจากนี้ โรงไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพสองแห่งของบริษัท ได้รับใบอนุญาตเป็นที่เรียบร้อยแล้วในไตรมาสที่ 2 และเริ่มจำหน่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้แล้ว
 • รายได้จากการขายในครึ่งปีแรกของปี 2551 เพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 3.718 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้วถึง 109.6%

โรงงาน

กำไรสุทธิ

 • ผลกำไรสุทธิหลังหักภาษีในไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2551 ได้รับ 573.8 ล้านบาท สูงขึ้น 387.1% จาก 117.8 ล้านบาท (YoY) กำไรสุทธิต่อหุ้นเพิ่มขึ้นจาก 1.25 บาท เป็น 6.10 บาท
 • ครึ่งปีแรกของปี 2551 ผลกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีได้รับ 860.2 ล้านบาท สูงกว่าครึ่งปีแรกของปีที่แล้ว 292.0% ซึ่งได้รับ 219.4 ล้านบาท กำไรสุทธิต่อหุ้นเพิ่มขึ้นจาก 2.33 บาท เป็น 9.15 บาท

Export Facilities

ภาพประกอบนำมาจากเว็บไซต์ www.univanich.com

Read More

ช่วงเงินเฟ้อสูง ต้องคิดเรื่องเงินเยอะๆ

จากตัวเลขอัตราเงินเฟ้อของ ธนาคารแห่งประเทศไทย ณ เมษายน ๒๕๕๑ มีอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานอยู่ที่ ๑.๕ – ๒.๕ และเงินเฟ้อทั่วไปอยู่ที่ ๔.๐ – ๕.๐

ส่วนดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์อยู่ที่ ๐.๗๕% ฝากประจำ ๓ เดือน ~๒.๓% ขืนฝากเงินรอรับดอกเบี้ยอย่างเดียวคงแย่แน่ๆ

ล่าสุด ธ.กรุงไทย เปิดรับเงินฝากในโครงการ KTB เงินฝากสู้เงินเฟ้อ (ระยะเวลาฝาก ๓ เดือน) ในงานมั่นใจ ไทยแลนด์ ดีแน่ ถูกแน่ เพื่อคนไทย โดยให้ดอกเบี้ย ๖% และเงื่อนไขรับฝากตั้งแต่ ๑ แสนถึง ๑ ล้านบาท ทำเอาลูกค้าต้องต่อคิวยาวเพื่อฝากเงิน

การบริหารเงินให้เอาชนะเงินเฟ้อไม่ใช่เรื่องง่ายๆ และเมื่อไปดูบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ที่มีการเจริญเติบโต มีกำไร และจ่ายเงินปันผลดีอย่างต่อเนื่อง ก็มีอยู่จำนวนหนึ่ง ที่น่าสนใจ

หุ้น UVAN SAUCE LNH MATI TCB GENCO STANLY TR
ยอดขาย
(ล้านบาท)
2548 2,112 1,963 261 1,544 4,935 411 7,985 5,296
2549 2,863 2,083 292 1,582 6,846 416 8,001 5,409
2550 4,497 2,207 398 1,648 7,054 483 8,175 8,351
กำไรสุทธิ
(ล้านบาท)
2548 200 272 23 108 887 13 1,003 1,322
2549 378 319 30 117 932 14 1,132 1,661
2550 505 382 36 193 1,297 69 1,283 2,916
กำไรต่อหุ้น
(บาท)
2548 2.13 7.56 1.92 0.52 2,96 0.01 11.32 6.56
2549 4.02 8.86 2.52 0.63 3.11 0.02 13.92 8.24
2550 5.37 10.62 2.27 1.04 4.32 0.08 15.03 14.46
Net Profit Margin
(%)
2548 9 14 9 7 18 3 13 25
2549 13 15 10 7 14 3 14 31
2550 11 17 11 12 18 14 16 35

ที่มาข้อมูล: นิตยสาร Money & Wealth ฉบับ ก.ค. ๕๑

Read More

บจ. ผลิตไฟฟ้าอิสระ ลงนามร่วมกับ กฟผ. ในสัญญาให้บริการงานบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า

บริษัท ผลิตไฟฟ้าอิสระ (ประเทศไทย) จำกัด (IPT) ลงนามร่วมกับ การไฟฟ้าผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ในสัญญาให้บริการงานบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า IPT ด้วยความมั่นใจในศักยภาพ กฟผ. ที่ให้บริการด้วยมาตรฐานระดับสากล พร้อมส่งเสริมกิจการวิศวกรรมการซ่อมบำรุงของไทยให้มีความแข็งแกร่ง

Read More

ข้อมูลพื้นฐาน ESSO – เอสโซ่ (ไทยแลนด์)

เอสโซ่ (ไทยแลนด์) บริษัท เอสโซ่ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

กลุ่มอุตสาหกรรม: ทรัพยากร
หมวดธุรกิจ: พลังงานและสาธารณูปโภค
วันที่เข้าซื้อขายวันแรก: 06 พ.ค. 2551
ราคาพาร์: 4.9338 บาท
เว็บไซต์: www.esso.co.th
จุดเด่น:

 • เป็นโรงกลั่นปิโตรเลียมขนาดใหญ่เป็นอันดับ 4 ของประเทศ
 • มีกำลังการกลั่น 177,000 บาร์เรล/วัน คิดเป็น 15% ของกำลังผลิตรวมของประเทศ (1,169,000 บาร์เรล/วัน)
 • มีสถานีบริการ 583 แห่ง
 • มีกำลังการผลิตพาราไซรีล 500,000 ตัน/ปี
 • ไม่ต้องจ่ายภาษีเงินได้จนกระทั่งปี 2555 จากยอดขายขาดทุนสะสมทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ 9,240 ล้านบาท

ปัจจัยเสี่ยง:

 • ค่าการกลั่นที่ไม่คุ้มค่าของหน่วยกลั่นน้ำมันขั้นพื้นฐาน
 • ธุรกิจสถานีน้ำมันมีการแข่งขันสูง และ margin ค่อนข้างต่ำ
 • การพึ่งพา Exxon Mobil อย่างมากในการบริหารจัดการ โดยเฉพาะการซื้อวัตถุดิบ
 • ธุรกิจปิโตรเคมีเริ่มเข้าสู่ภาวะขาลง จากกำลังการผลิตใหม่จากตะวันออกกลางเพิ่มขึ้น ทำให้ spread มีแนวโน้มลดลง
 • การแทรกแซงราคาขายจากภาครัฐ

นโยบายเงินปันผล:
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิภายหลังจากการจัดสรรทุนสำรองต่างๆ ทุกประเภท และขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็น กฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อพิจารณาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

Created date: 5-Jul-2008 22:43
Last Updated: 5-Jul-2008 23:09

Read More
content top