content top

บจ. ผลิตไฟฟ้าอิสระ ลงนามร่วมกับ กฟผ. ในสัญญาให้บริการงานบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า

บริษัท ผลิตไฟฟ้าอิสระ (ประเทศไทย) จำกัด (IPT) ลงนามร่วมกับ การไฟฟ้าผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ในสัญญาให้บริการงานบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า IPT ด้วยความมั่นใจในศักยภาพ กฟผ. ที่ให้บริการด้วยมาตรฐานระดับสากล พร้อมส่งเสริมกิจการวิศวกรรมการซ่อมบำรุงของไทยให้มีความแข็งแกร่ง

Read More

ข้อมูลพื้นฐาน TOP – ไทยออยล์

ThaiOil บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม: ทรัพยากร
หมวดธุรกิจ: พลังงานและสาธารณูปโภค
วันที่เข้าซื้อขายวันแรก: 26 ต.ค. 2547
ราคาพาร์: 10.00 บาท
เว็บไซต์: www.thaioil.co.th
จุดเด่น:

  • เป็นโรงกลั่นแบบครบวงจร ที่มีกำลังผลิตสูงสุดของประเทศ
  • มีธุรกิจที่หลากหลายทั้งการกลั่น ปิโตรเคมี ขนส่ง ผลิตไฟฟ้า
  • มีการกระจายความเสี่ยงไปสู่ธุรกิจต่อเนื่องปิโตรเคมีขั้นต้น (สาย Aromatics)
  • มีกระแสเงินสดจากการดำเนินงานที่แข็งแกร่งราว 20,000 ล้านบาท/ปี ซึ่งจากกระแสเงินสดจำนวนมากนี้ แสดงถึงศักยภาพในการขยายการลงทุนได้อีกมากในอนาคต

ปัจจัยเสี่ยง:

  • การจัดหาน้ำมันดิบอาจไม่เพียงพอต่อกระบวนการผลิต
  • ความผันผวนของราคาวัตถุดิบ
  • ราคาผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป มีผลกระทบต่อกำไรขั้นต้น
  • แนวโน้มธุรกิจโรงกลั่นและอะโรเมติกส์ จะเข้าสู่ช่วงขาลงเต็มปีในปี 52 ซึ่งเป็นผลจากกำลังผลิตใหม่ที่เพิ่มขึ้นมากในช่วงปลายปีนี้และปี 52 (โรงกลั่น Reliance ของอินเดีย)
  • นโยบายภาครัฐฯยังกดดันกลุ่มโรงกลั่น

นโยบายเงินปันผล:
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมภายหลังจากการหักทุนสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯและตามกฎหมาย ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดของบริษัทฯ (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

Created date: 5-Jul-2008 17:04
Last Updated: 5-Jul-2008 21:50

Read More
content top