มาตรการภาษีธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ประจำปี ๒๕๕๒ ผู้ซื้อบ้านจะได้อะไรบ้าง

ภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทยมีการชะลอตัวลง เนื่องจากถูกกระทบจากปัญหาเศรษฐกิจโลก ซึ่งมีผลต่อกระทบในวงกว้างต่อประชาชนจำนวนมาก ทั้งที่เป็นผู้ซื้อบ้าน ผู้ประกอบการค้าอสังหาริมทรัพย์ สถาบันการเงิน ผู้รับเหมาก่อสร้าง ผู้ค้าวัสดุก่อสร้าง แรงงานก่อสร้าง รวมถึงผู้ประกอบการขนส่ง

ดังนั้น เพื่อช่วยเหลือธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ในภาวะซบเซาให้มีการขยายตัว ซึ่งจะส่งผลดีต่อธุรกิจต่อเนื่อง จึงเห็นควรยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ให้แก่ผู้ที่จ่ายเงินค่าซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน

โดยกรณีโอนกรรมสิทธิ์อสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวภายในปี พ.ศ. ๒๕๕๒ ให้ได้รับการยกเว้นภาษีสำหรับเงินได้พึงประเมิน เป็นจำนวนเท่ากับมูลค่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท

ทั้งนี้ มาตรการตามเสนอเป็นมาตรการเพิ่มเติมจากที่ให้หักค่าลดหย่อนดอกเบี้ยเงินกู้ยืมซื้อบ้านเป็นจำนวนไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ต่อปี

มาตรการกระตุ้นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ให้ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับผู้ที่ซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อนเป็นจำนวนเท่า กับมูลค่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน ๓ แสนบาท

จากมาตรการดังกล่าวจะทำให้ ผู้ซื้อที่อยู่อาศัยใหม่ที่มีการโอนในปี ๒๕๕๒ สามารถนำเงินต้นจากการกู้ซื้อบ้านมาหักลดหย่อนได้ไม่เกิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท เฉพาะปีภาษี ๒๕๕๒

และยังคงสิทธิการนำดอกเบี้ยเงินกู้มาหักลดหย่อนได้ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท รวมถึงการต่ออายุการลดค่าธรรมเนียมการโอน ภาษีธุรกิจเฉพาะ และภาษีหัก ณ ที่จ่าย จากเดิม ๓.๓% ลงเหลือ ๐.๑๑% ถึง มี.ค. ๕๓

มาตรการดังกล่าวคาดว่าจะครอบคลุมบ้านราคา ๑.๕ – ๒ ล้านบาทเป็นหลัก ซึ่งคิดเป็น ๘๐% ของอสังหาริมทรัพย์ในตลาดปัจจุบัน ดังนั้น ถ้าผู้ซื้อบ้านที่มีภาระภาษีเงินได้อัตราก้าวหน้า ๒๐% จะได้รับส่วนลดจากมาตรการดังกล่าวประมาณ ๖๐,๐๐๐ บาท/ปี

Read More