การติดตั้ง Magento 1.7.0.2 พร้อมข้อมูลตัวอย่าง ผ่าน command line (SSH)

{code type=codetype}
mkdir demo
cd demo
wget http://www.magentocommerce.com/downloads/assets/1.7.0.2/magento-1.7.0.2.tar.gz
wget http://www.magentocommerce.com/downloads/assets/1.6.1.0/magento-sample-data-1.6.1.0.tar.gz
tar -zxvf magento-1.7.0.2.tar.gz
tar -zxvf magento-sample-data-1.6.1.0.tar.gz
mv magento-sample-data-1.6.1.0/media/* magento/media/
mv magento-sample-data-1.6.1.0/magento_sample_data_for_1.6.1.0.sql magento/data.sql
mv magento/* magento/.htaccess .
chmod o+w var var/.htaccess app/etc
chmod -R o+w media
mysql -h localhost -u oneie_oneie -p100ppneoc oneie_demo < data.sql chmod 755 mage ./mage mage-setup . {/code} Ref: GitHub – tonyoconnell

Read More