content top

กำหนดเลือกตั้ง ส.ส. 3 กรกฎาคม 2554

คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ประกาศวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในวันที่ 3 กรกฎาคม 2554 เวลา 08:00 – 15:00 น. และหลังจากที่ กกต. เปิดรับสมัครไปเรียบร้อยแล้ว มีผลสรุปดังนี้
1. ส.ส.บัญชีรายชื่อ เปิดรับสมัครระหว่าง 19-23 พ.ค. 2554 มีผู้สมัคร 1,410 คน รวม 40 พรรค
2. ส.ส.แบ่งเขต เปิดรับสมัครระหว่าง 23-28 พฤษภาคม 2554 มีพรรคการเมือง ส่งผู้สมัครจำนวนทั้งสิ้น 2,422 คน จาก 34 พรรค

และหลังจากนี้ เป็นการหาเสียงของเหล่านักการเมืองที่อาสาคนไทยเข้าไปบริหารราชการ บริหารเงินภาษีอากร ซึ่งน่าติดตามเป็นอย่างยิ่ง ต้องลองดูบทบาทของคนการเมืองเหล่านี้

Read More

พระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2554

พระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2554 (10/5/2011)

(สำเนา)
พระราชกฤษฎีกา
ยุบสภาผู้แทนราษฎร
พ.ศ. 2554
—————————–

(พระปรมาภิไธย) ภูมิพลอดุลยเดช ปร.

ให้ไว้ ณ วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2554
เป็นปีที่ 66 ในรัชกาลปัจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
โดยที่นายกรัฐมนตรีได้นำความกราบบังคมทูล ฯ ว่า ตามที่รัฐบาลได้เข้ารับหน้าที่ในการบริหารราชการแผ่นดินในช่วงปลายปี พ.ศ. 2551 ซึ่งได้เกิดวิกฤติการณ์ภายในประเทศหลายประการ ทั้งในด้านผลกระทบจากภาวะวิกฤติเศรษฐกิจโลกตกต่ำ เป็นผลทำให้อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจถดถอยลง มีอัตราการว่างงานเพิ่มขึ้น และการลงทุนของประเทศชะงักงัน ประกอบกับได้เกิดปัญหาความขัดแย้งและความแตกแยกของชนในชาติ มีการใช้กำลังและความรุนแรงในการชุมนุมประท้วง นั้น บัดนี้ รัฐบาลได้คลี่คลายปัญหาดังกล่าว จนสามารถฟื้นฟูสภาวะเศรษฐกิจของประเทศให้พ้นจากภาวะวิกฤติและกลับคืนสู่ภาวะปกติ โดยมีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้นเป็นลำดับอย่างต่อเนื่อง ส่วนปัญหาความขัดแย้งและความแตกแยกในสังคมก็ได้รับการแก้ไขโดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนจนผ่อนคลายความรุนแรงลงแล้ว ประกอบกับรัฐสภาได้พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเพื่อให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ของบ้านเมืองที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงเห็นสมควรยุบสภาผู้แทนราษฎรและจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่เป็นการเลือกตั้งทั่วไป ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เพื่อคืนอำนาจการตัดสินใจทางการเมืองให้แก่ประชาชน และให้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 108 และมาตรา 187 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ดังต่อไปนี้
มาตรา 1 พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2554”
มาตรา 2 พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา 3 ให้ยุบสภาผู้แทนราษฎรเพื่อให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่
มาตรา 4 ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไป ในวันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554
มาตรา 5 ให้นายกรัฐมนตรีและประธานกรรมการการเลือกตั้งรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
นายกรัฐมนตรี

Read More

ลูกปัญญ์ วัย ๓ ขวบ ๒ เดือน

ปัญญ์ อยู่ในช่วงเริ่มต้นของการไปโรงเรียน เดือน เมษายน ที่ผ่านมา ไปเรียนภาคฤดูร้อนมา ๑ เดือน เพื่อให้คุ้นเคยกับการไปโรงเรียน ก่อนจะเข้าเรียนอนุบาล ๑ ในเดือนพฤษภาคมนี้ เล่นเอาเหนื่อยเหมือนกัน

ไปส่งที่โรงเรียนตอน ๘ โมงเช้า กว่าจะลุกขึ้น กว่าจะอาบน้ำ กว่าจะเลือกชุด กว่าจะแต่งตัว กว่าจะลงจากห้องนอน กว่าจะขึ้นรถ ระหว่างอยู่ในรถ กว่าจะออกจากรถ กว่าจะกินข้าว กว่าจะขึ้นห้องเรียน กว่าจะขึ้นบันได กว่าจะเข้าห้องเรียน มีอะไรต้องแก้ปัญหา ต้องให้เหตุผลกันทุกขั้นตอน เกือบทุกวัน

Read More

กรมอุตุฯ ประกาศเตือนภัย “พายุดีเปรสชันในอ่าวไทย” ฉ.12

ประกาศเตือนภัย “พายุดีเปรสชันในอ่าวไทย”
ฉบับที่ 12 ลงวันที่ 03 พฤศจิกายน 2553

เมื่อเวลา 04.00 น. วันนี้ (3 พ.ย 53) พายุดีเปรสชันในทะเลอันดามันมีศูนย์กลางอยู่ที่ละติจูด 8.4 องศาเหนือ ลองจิจูด 95.0 องศาตะวันออก โดยมีความเร็วสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ 45 กม./ชม. พายุนี้กำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกห่างออกไปจากประเทศไทยมากยิ่งขึ้น แต่ยังคงทำให้ภาคใต้ทั้งสองฝั่งตั้งแต่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ลงไปมีฝนตกชุก หนาแน่น และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ส่วนคลื่นลมมีกำลังแรงโดยมีคลื่นสูง 2-4 เมตร

ขอให้ประชาชนที่อาศัยในพื้นที่เสี่ยงภัยบริเวณที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำ ไหลผ่าน และพื้นที่ราบลุ่มริมฝั่งแม่น้ำ ระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักที่ทำให้เกิดสภาวะน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่ง รวมทั้งผู้ที่อาศัยอยู่ตามชายฝั่งทะเลระมัดระวังอันตรายจากคลื่นลมแรงที่ซัด เข้าสู่ฝั่ง ส่วนชาวเรือควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้

อนึ่ง บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังแรงจากประเทศจีนยังคงแผ่ลงมาปก คลุมประเทศไทย ทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอากาศหนาวเย็นโดยทั่วไปกับมีลมแรง สำหรับภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน อุณหภูมิต่ำสุด 14-15 องศาเซลเซียส ส่วนบริเวณยอดดอยและยอดภู อุณหภูมิต่ำสุด 8-14 องศาเซลเซียส

จึงขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศและเตือนภัย จากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด

ประกาศ ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553
ออกประกาศ เวลา 05.00 น.

Read More

นปช-เสื้อแดง เริ่มประท้วงใน กทม 20 มี.ค. 53

กลุ่มนปช.-เสื้อแดง นำโดย 3 เกลอ วีระ มุสิกพงษ์, จตุพร พรหมพันธ์ และ ณัฐวุฒิ ไสยเกื้อ ประกาศนัดกลุ่มคนเสื้อแดงทั่วประเทศ ให้เข้ามาร่วมประท้วงรัฐบาล อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

โดยกลุ่มคนเสื้อแดง เริ่มทยอยเข้ากรุงเทพฯ ตั้งแต่วันศุกร์ 12 มี.ค. 53 สื่อมวลชนรายงานข่าวการเดินทางเข้ามาของกลุ่มเสื้อแดงอย่างคึกคัก

ชูประเด็น อำมาตยาธิปไตย, พาดพิง-ด่า พล.อ.เปรม อยู่ตลอดเวลา

วันเสาร์ 20 มี.ค. 53 กลุ่มคนเสื้อแดงตั้งเป็นขบวน ตระเวณประท้วงทั่วกรุงเทพ เริ่มได้ยินประเด็นให้ยุบสภาฯ ชัดเจนขึ้น

วันเสาร์ 27 มี.ค. 53 กลุ่มคนเสื้อแดงตั้งเป็นขบวน ตระเวณประท้วงทั่วกรุงเทพ
ผลกระทบ: รถติดมาก, งานหนังสือฯ กร่อย เด็กๆ บ่น-ด่ากันระงม

วันอาทิตย์ 28 มี.ค. 53 มีการเจรจาระหว่างรัฐบาล (อภิสิทธิ์, กอบศักดิ์, ชำนิ) และ นปช. (วีระ, จตุพร, หมอเหวง) ประเด็นที่สรุปชัดเจน คือ เรื่องการเสนอยุบสภาฯ และต้องเจรจารอบ 2

และคำว่า เหวง กลายเป็นคำฮอตสุดๆ ในอินเตอร์เน็ต (ทั้ง Twitter, Facebook, webboard)

วันอังคาร 31 มี.ค. 53 ทั้ง 2 ฝ่ายใช้ทีมเดิมในการเจรจารอบ 2 สรุปว่า นายกฯ เสนอ แก้รัฐธรรมนูญ ใช้เวลาประมาณ 9 เดือน แล้วยุบสภา ส่วนนปช.-เสื้อแดง เสนอยุบสภาฯ ภายใน 15 วัน ไม่มีข้อสรุป

วันศุกร์ 2 เม.ย. 53
– สส. สก. ของพลังประชาชน ขึ้นเวทีเสื้อแดงเยอะขึ้น มีการพูดถึงนโยบายต่างๆ ถ้ามีการเลือกตัังมากขึ้น
– กลุ่มคนกรุงเทพฯ (เสื้อสีชมพู) นัดชุมนุมประท้วงต่อต้านม็อบเสื้อแดง ที่สวนลุมฯ
– กลุ่มธุรกิจท่องเที่ยว (เสื้อขาว) นัดชุมนุมประท้วงต่อต้านม็อบเสื้อแดง ที่สวนลุมฯ

วันเสาร์ 3 เม.ย. 53 นปช.-เสื้อแดง แบ่งเป็น 2 กลุ่มหลัก กลุ่มแรก ตั้งเวที-ปักหลักแยกราชประสงค์ อีกกลุ่มประท้วงหน้า NBT ถ.วิภาวดี-รังสิต
– ผลกระทบ: ทุกห้างย่านราชประสงค์, สยาม ประกาศปิดให้บริการ รวมถึง แพลตตินัม ประตูน้ำ
– ใน Facebook.com มีการสร้างหน้าเพจ ทั้งเห็นด้วย และไม่เห็นด้วยกับการยุบสภา
    ร่วมรณรงค์ไม่ยุบสภา (http://www.facebook.com/group.php?v=wall&gid=108372992525155) มีคน Become a fan 114,269 members (3-Mar-10 16:00)
    คนไทยเกิน 1 ล้าน ต้องการยุบสภา (http://www.facebook.com/pages/khn-thy-kein-1-lan-txngkar-yub-spha/110463728972302) มีคน Become a fan 1,777 fans (3-Mar-10 16:00)

Read More

จัดการ Zone File ของ GoDaddy

เพิ่งรู้ว่า กรณีที่เราจด Domain Name กับ Registrar อื่น และมาใช้บริการ Hosting ของ GoDaddy นั้น เราสามารถแก้ Zone File, DNS ได้เหมือนกัน

วิธีการคือ
– ไป Set ค่า Name Server ให้เป็นของ GoDaddy โดยใช้ค่า mns01.domaincontrol.com, mns02.domaincontrol.com
– แล้วไปจัดการค่าต่างๆ ของ Zone File ได้จากเมนู Off-site DNS.

อ้างอิงจากคำตอบของทีม Support ของ GoDaddy
If you registered your domain with another registrar, you can still manage your domains through us using the Off-site DNS feature in our Domain Manager. You add your domains and change your nameservers at your current registrar (mns01.domaincontrol.com and mns02.domaincontrol.com), and then you can manage your zone files and records through Off-site DNS. For more information about managing your zone files, see the help topics in Working with Total DNS.

* แนะนำเว็บ www.imart.in.th

Read More

กรุงเทพคริสเตียม คว้าแชมป์จตุรมิตร ครั้งที่ 25

ฟุตบอลจตุรมิตรปีนี้ (๒๑ – ๒๘ พ.ย. ๕๒) ได้ไปดูที่สนามศุภฯ แค่นัดเปิดสนามนัดเดียว กร่อยไปเยอะ

นัดที่ ๑
สวนกุหลาบ ๑ – ๐ เทพศิรินทร์
อัสสัมชัญ ๐ – ๑ กรุงเทพคริสเตียน

ชอบเบอร์ ๗ ของคริสเตียน เล่นจริงๆ ตัวนิดเดียวแต่ใจใช้ได้ จังหวะการเล่นบอลดีเลย

นัดที่ ๒
เทพศิรินทร์ ๐ – ๑ กรุงเทพคริสเตียน
สวนกุหลาบ ๐ – ๒ อัสสัมชัญ

นัดที่ ๓
เทพศิรินทร์ ๑ – ๓ อัสสัมชัญ
สวนกุหลาบ ๓ – ๓ กรุงเทพคริสเตียน

นัดนี้ลุ้นหนัก ครึ่งหลัง สวนฯ นำ ๓ – ๑ นักเตะบีซีซีน้อยกว่า ๑ คนเพราะโดนใบแดง ถ้าเป็นสกอร์นี้ สวนฯ เข้าไปชิงกับ อัสสัมฯ แต่พอไล่ตามได้เป็น ๓ – ๒ เกมก็เปลี่ยน เพราะสวนฯ ต้องได้สกอร์ห่างกัน ๒ ลูก จึงจะผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศ และสุดท้ายก็เสมอ ๓ – ๓ ในช่วงท้ายเกม

นัดสุดท้าย
สวนกุหลาบ ๐ – ๐ เทพศิรินทร์
กรุงเทพคริสเตียน ๑ – ๐ อัสสัมชัญ

คริสเตียน นำไปก่อน ๑ – ๐ ในครึ่งแรก หลังจากที่ อัสสัมฯ โดนใบแดงเหลือ ๑๐ คน ตั้งแต่ครึ่งแรก ทำให้ต้องออกแรงเพิ่มขึ้น ต้องลุ้นอยู่หลายจังหวะ ซึ่ง อัสสัมฯ ก็ทำได้ดีทีเดียว ส่วน คริสเตียนฯ หลายลูกที่รู้สึกว่า บอลจังหวะง่ายๆ ก็ไม่เล่น ต้องไปฝืนเล่นลูกยากๆ ทำให้เสียบอลไปง่ายๆ กว่าจะหมดเวลาเล่นเอาเหนื่อยใจไปเหมือนกัน

แต่ในที่สุดก็คว้าแชมป์มาครองได้ ขอบใจสปิริตน้องๆ ทุกคนที่ทำให้ศิษย์เก่าได้มีความสุขได้อีก…
BCC 132/135

Read More

Free SVN Hosting

กำลังหา Free SVN Hosting (SubVersion) ที่ใช้สำหรับการคุมเวอร์ชั่นของ source code, เอกสาร ไปเจออยู่ที่หนึ่งให้บริการฟรี (ถ้าไม่ฟรี เราไม่เลือก อิอิ)

เว็บ ProjectLocker
Free Account ของ ProjectLocker จะให้พื้นที่ 500 MB, 5 Users, ไม่จำกัด Project, สามารถใช้ SVN, Trac ได้ แถมมีโฆษณาบังคับให้ดูในหน้าการใช้งานผ่านเว็บเล็กน้อย (ก็ของฟรีไม่มีในโลกนี่…)

ส่วน SVN Hosting อื่นๆ ก็มีเปิดให้บริการฟรีอยู่บ้าง แต่บางแห่งก็จำกัดไว้ที่ 1 Project บ้าง ให้ 1 User บ้าง ก็เลยมองข้ามไป

Read More

วอลเล่ย์บอลหญิงไทย คว้าแชมป์เอเชีย

ในที่สุดทีมวอลเล่ย์บอลหญิงของไทย ก็คว้าแชมป์เอเชียมาครองได้โดยชนะ จีน (น่าจะเป็นชุดเล็ก) ไปได้ 3-1 เซ็ต

สำหรับทีมจีนในการแข่งขันรายการนี้นั้น คว้าแชมป์ไปได้ ๑๐ ครั้ง จากการแข่งขั้น ๑๒ ครั้ง เรียกว่าแทบจะผูกขาด เหมาโหลไปเลย

การที่ทีมไทยคว้าแชมป์มาครองได้ในครั้งนี้ ต้องเรียกว่า ฝีมือจริงๆ ผ่านได้ทั้งญี่ปุ่น และจีน เท่ห์มาก…

Read More
content top